Ποια είναι η ισχύουσα διαδικασία υιοθεσίας στην Κύπρο;

by Tseriou 115

Υιοθεσία στην Κύπρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε;

Η υιοθεσία ενός παιδιού δεν αποτελεί ποτέ απλή απόφαση για ένα ζευγάρι, ήτοι ο ρόλος των θετών γονέων. Γι’ αυτό το λόγο, αν αισθάνεστε την ανάγκη να προχωρήσετε στην υιοθεσία ενός παιδιού, αυτό χρειάζεται αρκετή σκέψη και προετοιμασία.

Το θέμα της υιοθεσίας είναι πολύ λεπτό και η διαδικασία της υιοθεσίας πολύ χρονοβόρα. Παραθέτουμε πιο κάτω τα πιο βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε αν σκέφτεστε να υιοθετήσετε. Ένεκα του ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι απλό και περιλαμβάνει ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν σε ένα μόνο άρθρο, μπορείτε να επικοινωνήστε σήμερα με το γραφείο μας και θα αναλάβουμε άμεσα την διαδικασία υιοθεσίας εκ μέρους σας καθώς επίσης και όλα τα δέοντα διαβήματα για την σωστή και γρήγορη διεκπεραίωση της.

Τι θα πρέπει να κάνω αν σκοπεύω να υιοθετήσω ένα παιδί;

–       Αρχικά αξίζει να γνωρίζετε ότι εσείς θα πρέπει να εξεύρετε το παιδί.

–       Θα πρέπει να περάσετε από την διαδικασία μελέτης της καταλληλότητας σας για υιοθεσία, μια διαδικασία η οποία είναι αρκετά χρονοβόρα.

–       Αν έχετε βρει το παιδί που επιθυμείτε να υιοθετήσετε θα πρέπει να ενημερώσετε τον Λειτουργό Ευημερίας της περιοχής στην οποία διαμένετε τρείς μήνες πριν το πάρετε στο σπίτι σας. Αν έχετε όμως εγκριθεί προηγουμένως, θα μπορέσετε να πάρετε το παιδί στο σπίτι σας σε λιγότερο από τρείς μήνες αλλιώς θα πρέπει να ζητήσετε την άδεια του Δικαστηρίου.

–       Εάν προτίθεστε να υιοθετήσετε από χώρα του εξωτερικού, στην οποία η Σύμβαση για την Προστασία των Παιδιών και για τη Συνεργασία αναφορικά με Διακρατική Υιοθεσία είναι ισχύ, π.χ Ρουμανία, θα πρέπει να υποβάλετε γραπτή αίτηση προς τη Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερία, στην οποία να διατυπώνετε συγκεκριμένα την επιθυμία σας αυτή.

–       Σε περίπτωση που είστε ήδη εγκεκριμένοι, η έκθεση καταλληλότητας σας και τα άλλα πιστοποιητικά που πιθανόν να χρειαστούν θα σταλούν στην Κεντρική Αρχή της Χώρας καταγωγής του παιδιού πολύ πιο σύντομα παρά αν η διαδικασία μελέτης σας αρχίσει παράλληλα με την υπό αναφορά αίτηση σας.

–       Πολύ σημαντικό επίσης είναι να ζητήσετε άδεια εισόδου του παιδιού στην Κύπρο με αίτηση προς το Λειτουργό Μετανάστευσης πριν το φέρετε στην Κύπρο.

Τί σας παροτρύνουμε να κάνετε αν θέλετε να υιοθετήσετε:

  1. Απευθυνθείτε στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας για µελέτη της καταλληλότητας σας για υιοθεσία, έστω κι αν δεν έχετε εξεύρει το προς υιοθεσία πρόσωπο. Η έγκριση της καταλληλότητας σας πριν την εξεύρεση παιδιού θα σας βοηθήσει και θα σας απαλλάξει από ταλαιπωρίες είτε το παιδί που θα εξεύρετε προέρχεται από την Κύπρο είτε από χώρα του εξωτερικού.
  2. Στην περίπτωση που το παιδί προέρχεται από χώρα στην οποία δεν ισχύει η ανωτέρω Σύµβαση, εαν είστε εγκεκριµένοι, η έκθεση σας ή η βεβαίωση για την καταλληλότητα σας θα ετοιμαστούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστηµα παρά αν η διαδικασία µελέτης σας αρχίσει παράλληλα µετο αίτηµα της αρµόδιας Υπηρεσίας της χώρας αυτής για τα έγγραφα αυτά.
  3. Απευθυνθείτε στα Επαρχιακά Γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Ποίος Νόμος διέπει τις υιοθεσίες παιδιών στην Κύπρο;

Ο περί Υιοθεσίας Νόµος 19(Ι)/95 . Ο Νόµος αυτός αφορά τις υιοθεσίες που γίνονται στην Κύπρο. Έχει ισχύ από τις 17.03.95.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ:

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για υιοθεσία;

  • πρόσωπο ή πρόσωπα που ένα από αυτά είναι µόνιµος κάτοικος της Δηµοκρατίας ή είχε τη διαµονή του στη Δηµοκρατία κατά τα αµέσως πριν από την υποβολή της αίτησης δύο χρόνια,
  • πρόσωπο ή πρόσωπα που ένα από αυτά έχει συµπληρώσει το 25° έτος της ηλικίας του και το Δικαστήριο κρίνει ότι η υιοθεσία δεν συνεπάγεται κινδύνους για το υιοθετούµενο και είναι γενικά προς το συµφέρον του αν ληφθεί υπόψη η διαφορά ηλικίας µεταξύ υιοθετούντος και υιοθετουµένου.
  • Αίτηση για υιοθεσία υποβάλλουν από κοινού οι δύο σύζυγοι, ακόµα και στην περίπτωση που πρόκειται για υιοθεσία φυσικού παιδιού ενός από αυτούς. (Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση που η αίτηση θα υποβληθεί µόνο από το/τη σύζυγο του φυσικού γονιού, µε την πράξη της υιοθεσίας το νοµικό αποτέλεσµα θα είναι ο φυσικός γονιός να χάσει τα γονεϊκά του δικαιώµατα).

Υιοθέτηση συγκεκριμένου παιδιού

Εάν επιθυμείτε να υιοθετήσετε συγκεκριμένο παιδί, θα πρέπει να ειδοποιήσετε εγγράφως το Γραφείο Ευημερία της Επαρχίας στην οποία διαμένετε 3 μήνες πριν το πάρετε στο σπίτι σας, αναφέροντας το όνομα, το φύλο, την ημερομηνία και τον τόπο γεννήσεως του ανήλικου καθώς και ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις των προτεινόμενων επιμελητών και των φυσικών γονέων.

Μέχρι ποιας ηλικίας παιδί μπορώ να υιοθετήσω;

Το πρόσωπο το οποίο µπορεί να υιοθετηθεί πρέπει να έχει ηλικία µέχρι 18 χρόνων. Κατ’ εξαίρεση µπορεί να είναι και ηλικίας µεγαλύτερης των 18 χρόνων, όταν αυτό είναι τέκνο ενός εκ των υιοθετούντων.

Πότε εκδίδεται διάταγμα υιοθεσίας; Απαιτείται η έγκριση του υιοθετούμενου παιδιού;

Το Δικαστήριο εκδίδει διάταγµα υιοθεσίας αφού ικανοποιηθεί ότι:

– η συναίνεση του παιδιού έχει δοθεί µε πλήρη επίγνωση από µέρους του των αποτελεσµάτων της υιοθεσίας,

– η έκδοση του διατάγµατος θα είναι προς το συµφέρον του υιοθετουµένου λαµβανοµένων υπόψη και των επιθυµιών του, αν το επιτρέπει η ηλικία και η πνευµατική του ικανότητα,

– το παιδί διέµενε και συνεχίζει να διαµένει µε τους υιοθετούντες για τρεις τουλάχιστον συνεχείς µήνες πριν από την έκδοση του διατάγµατος υιοθεσίας.

Για την έκδοση διατάγµατος υιοθεσίας απαιτείται η συναίνεση του προς υιοθεσία προσώπου αν το επιτρέπει η ηλικία και η πνευµατική του ικανότητα. Η συναίνεση αυτή µπορεί να αποσυρθεί σε οποιοδήποτε χρόνο πριν την έκδοση διατάγµατος Δικαστηρίου αν το Δικαστήριο κρίνει ότι αυτό είναι εύλογο, µπορεί δε αυτή να µην απαιτηθεί από το Δικαστήριο αν ο υιοθετούµενος δεν είναι σε θέση να τη δώσει λόγω της διανοητικής του κατάστασης. Η προς υιοθεσία συναίνεση του υιοθετουµένου µπορεί να δοθεί µόνο όταν η ταυτότητα του αιτητή του είναι γνωστή/

Τι γίνεται σε περίπτωση που το παιδί έχει φυσικούς γονείς; Χρειάζεται η συναίνεση τους; Είναι πιθανόν να μετανιώσουν οι φυσικοί γονείς για την υιοθεσία;

Για έκδοση διατάγµατος υιοθεσίας απαιτείται η συναίνεση των γονιών του παιδιού, η δε συναίνεση της µητέρας δεν µπορεί να δοθεί αν δεν έχουν περάσει τρεις µήνες από τη γέννηση του παιδιού. Η συναίνεση µπορεί να αποσυρθεί σε οποιοδήποτε χρόνο πριν την έκδοση διατάγµατος υιοθεσίας, αν το Δικαστήριο κρίνει ότι αυτό είναι εύλογο υπό τις περιστάσεις.

Ο γονιός ή ο κηδεµόνας που έχει δώσει τη συναίνεση του για την υιοθεσία δεν έχει δικαίωμα να μετακινήσει τον ανήλικο από την άμεση φροντίδα και έλεγχο του αιτητή εκτός αν το Δικαστήριο το επιτρέψει.

 

Πηγή :
https://www.pplegal.com.cy

You may also like